Verklaring

Privacy

Inleiding
Museum Vrolik is onderdeel van het Academisch Medisch Centrum (hierna Amsterdam UMC). Museum Vrolik is gevestigd aan de Meibergdreef 15, 1105 AZ in Amsterdam. Het AMC, waartoe Museum Vrolik behoort, is een publiekrechtelijk rechtspersoon, handelend onder de naam Amsterdam UMC en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 34362777. Museum Vrolik houdt zich bezig met de volgende dienstverlening:

 • Het verlenen van onderwijs over medische geschiedenis en anatomie aan geneeskundestudenten en andere belangstellenden.
 • Het aanbieden van publieke tentoonstellingen met betrekking tot haar collectie en verzamelgebied.
 • Het organiseren van evenementen (lezingen, workshops, rondleidingen etc. over (medische) geschiedenis, anatomie en overige onderwerpen die daarmee in verband staan).
 • Het aanbieden van een nieuwsbrief met informatie over het museum en haar activiteiten.

In deze privacyverklaring informeert het Museum Vrolik u over hoe zij persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Indien u gebruik maakt van de diensten van Museum Vrolik of deze website van Museum Vrolik bezoekt, kan het zijn dat u uw Persoonlijke gegevens aan Museum Vrolik verstrekt, zodat Museum Vrolik bovengenoemde diensten aan u kan verlenen. Persoonlijke gegevens (hierna verder aangeduid als “persoonsgegevens”) zijn gegevens die herleidbaar zijn naar u als een individu. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en datum waarop u van diensten van Museum Vrolik gebruik zal maken.

Museum Vrolik gaat zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Dit betekent dat indien u uw persoonsgegevens aan Museum Vrolik verstrekt, bij gebruikmaking van bovengenoemde diensten, Museum Vrolik  met uw persoonsgegevens zal omgaan in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacy- en gezondheidsregelgeving. Museum Vrolik zal zich inzetten om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen. Museum Vrolik heeft als onderdeel van het AMC een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld wiens contactgegevens zijn vermeld onderaan deze online privacyverklaring.

Persoonsgegevens, doelen en bewaartermijnen
Museum Vrolik verzamelt via deze website alleen persoonsgegevens indien dat nodig is om u gebruik te kunnen laten maken van deze website en van de via deze website aangeboden diensten. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen voor gebruik voor een ander doel,  of indien wij de persoonsgegevens nodig hebben voor het behartigen van gerechtvaardigde belangen van het Museum Vrolik. De volgende persoonsgegevens verzamelt Museum Vrolik via deze website voor de hierna aangegeven doelen:

Persoonsgegevens Doel verwerking
Naam, e-mailadres, indien van toepassing de andere informatie die u in een formulier op onze website heeft ingevuld (bijvoorbeeld bij het aanvragen van een rondleiding: met wat voor groep u komt, wat voor rondleiding u wenst, hoe groot de groep is, adresgegevens, bezoekdatum, bezoektijd). Om – indien u dat aan heeft gegeven te willen – met u te kunnen communiceren over de informatie- of dienstaanvraag die u bij ons heeft ingediend, zoals het boeken van een rondleiding, het beantwoorden van uw vraag, of om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Uw IP-adres. Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt.

Om communicatie tussen uw computer of telefoon en de website van Museum Vrolik mogelijk te maken. IT-beveiliging, diagnostische doeleinden, om trends in het gebruik van de website van Museum Vrolik te herkennen en om performance analyses uit te voeren.
Alle persoonsgegevens vermeld hierboven. in geaggregeerde vorm (niet direct naar personen herleidbaar). Voor kwaliteitsmeting en verbetering van de website en de diensten die via de website worden aangeboden.
Alle persoonsgegevens vermeld  hierboven. Voor het voldoen aan wettelijke plichten. Voor gerechtvaardigde belangen van Museum Vrolik als onderdeel van het Amsterdam UMC: afhandeling, klachten en (recht)vorderingen).

 

Rechtmatige grondslag – in beginsel verzamelt en verwerkt Museum Vrolik via deze website uw persoonsgegevens alleen:

 1. indien u vrijwillig daarmee instemt, doordat u de website bezoekt en/of via de website gebruik maakt van diensten van Museum Vrolik;
 2. indien de wet ons daartoe verplicht; of
 3. ter behartiging van gerechtvaardigde belangen van het AMC, waaronder Museum Vrolik.

Indien u niet wilt dat Museum Vrolik uw persoonsgegevens langer verwerkt, kunt u uw toestemming intrekken. Wij zullen dan stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij de wet of een gerechtvaardigd belang van Museum Vrolik als onderdeel van het AMC of een derde dat verbiedt. Indien wij op uw verzoek stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, kan dat tot gevolg hebben dat u niet langer van deze website en de daaraan verbonden diensten gebruik kunt maken.

Bewaartermijnen: Museum Vrolik bewaart uw persoonsgegeven niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt, namelijk 5 jaar gerekend vanaf de datum waarop u een aanvraag heeft ingediend bij Museum Vrolik – tenzij langer bewaren nodig is om te voldoen aan een wettelijke plicht of het behartigen van een gerechtvaardigd belang van het AMC.

Bijzondere persoonsgegevens: in beginsel verzamelen we geen bijzondere persoonsgegevens via de website. Bijzondere persoonsgegevens betreffen onder meer persoonsgegevens aangaande ras, politieke gezindheid, religie, levensovertuiging, seksuele leven of gezondheid, biometrische gegevens en genetische gegevens.

Uw rechten
U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegeven die wij verzamelen via deze website:

 1. Inzage: u kunt Museum Vrolik vragen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien en een kopie daarvan te verkrijgen;
 2. Correctie: indien persoonsgegevens die Museum Vrolik van u verwerkt niet correct zijn, kunt u ons vragen om deze te corrigeren;
 3. Wissen: indien u niet meer akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens door Museum Vrolik of indien u van mening bent dat verwerking van uw persoonsgegevens door ons niet langer nodig is voor het doel waarvoor u die aan ons heeft verstrekt, of onrechtmatig worden verwerkt, kunt u Museum Vrolik vragen om de betreffende persoonsgegevens te wissen;
 4. Beperking: indien u de juistheid van de verwerking van uw persoonsgegevens betwist of daartegen bezwaar heeft gemaakt, kunt u Museum Vrolik verzoeken om gedurende de periode van betwisting of bezwaar niets met de gegevens te doen dan deze alleen op te slaan;
 5. Bezwaar: indien u twijfelt of uw gegevens rechtmatig worden verwerkt door Museum Vrolik kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 6. Dataportabiliteit: indien u aan Museum Vrolik persoonsgegevens heeft verstrekt en wij deze persoonsgegevens digitaal verwerken, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u te beschikbaar te stellen.

Voor het uitoefenen van de vorengenoemde rechten kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij het Amsterdam UMC via fg@amc.uva.nl. Wij zullen binnen de daarvoor vastgestelde wettelijke termijn uw verzoek afhandelen, en aan uw verzoek voldoen, indien en voor zover u in het betreffend geval daarop recht heeft.

Delen en doorgeven van uw Persoonsgegevens
Museum Vrolik draagt er zorg voor dat verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden of verlening van toegang tot uw persoonsgegevens aan derden niet geschiedt zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij:

 1. dat nodig is voor de verlening van een dienst die u afneemt van ons;
 2. dat nodig is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van het AMC, waaronder Museum Vrolik, in welk geval u daarover vooraf in kennis wordt gesteld;
 3. de wet ons daartoe verplicht;
 4. het een leverancier van Museum Vrolik betreft en uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk in het kader van de ondersteunende diensten die de betreffende leverancier aan ons verleent.

In dit laatste geval draagt Museum Vrolik er zorg voor dat zij een verwerkersovereenkomst sluit met de betreffende leverancier om te waarborgen dat de leverancier ten aanzien van uw persoonsgegevens hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat wordt aangehouden door Museum Vrolik. Indien in het kader van gebruik van deze website door u dan wel verlening van diensten aan u via deze website doorgifte van persoonsgegevens naar partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt – die geen passende bescherming bieden inzake de verwerking van uw persoonsgegevens – zullen wij de nodige maatregelen nemen, zodat uw persoonsgegevens conform de eisen van de Europese privacyregelgeving worden verwerkt.

Vertrouwelijkheid en beveiliging
Museum Vrolik heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Echter, ondanks onze vergaande inspanningen, kunnen wij geen bescherming tegen alle bedreigingen garanderen. Naar onze beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens Museum Vrolik betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacy- en gezondheidsregelgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

Cookies
Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van een cookie banner. Ondanks dat internetbrowsers meestal automatisch cookies accepteren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Echter, houdt er rekening mee dat wanneer u geen cookies accepteert u wellicht niet in staat bent om de volledige functionaliteit van websites te ervaren. Museum Vrolik maakt alleen gebruik van functionele cookies.

Links naar andere websites
Wees u ervan bewust dat onze website kan doorlinken naar andere websites, waaronder websites die worden onderhouden door andere entiteiten die niet worden beheerst door deze online privacyverklaring, maar door andere privacyverklaringen die een andere inhoud kunnen hebben. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen, voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Geldige versie?
Museum Vrolik kan deze privacyverklaring aanpassen indien zij dat nodig acht. Op onze website is altijd de laatste versie van onze online privacyverklaring van gepubliceerd, onder vermelding van de datum van de laatste wijziging boven aan de pagina. Wij raden u aan om onze website geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen, klachten, opmerkingen en bezwaar
Als u vragen, klachten of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u dit aan ons kenbaar maken bij de Functionaris Gegevensbescherming, die bereikbaar is via fg@amc.uva.nl. Wij zullen ons inzetten om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Verder informeren wij u hierbij dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat het AMC, waaronder Museum Vrolik, uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving verwerkt.